نظام اساتید باطنی

قسمت اول

مطابق نظر یکی از محققان برجسته در زمینه مطالعات گوروئیسم و رئیس مرکز تحقیقات و ارزیابی جریانهای معنوی ، معلمان معنوی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ شامل اساتید کوچک (گوروها) ، اساتید بزرگ و آواتارها .

اساتید کوچک (گورو‌ها)

منظور از اساتید کوچک معلمانی هستند که عملکرد آنها محدود به فرقه و سلسله ای مشخص یا روایت محدودی از یک دین خاص می باشد و اکثر اساتید کوچک که آنها را با نام گورو نیز می شناسیم ، یک مبلغ دینی محسوب می شوند و کار آنها تبلیغ دین یا فرقه ای خاص می باشد و بنابراین عملکرد آنها بومی و کاملاً سنتی (برحسب فرهنگ منطقه ای) محسوب می شود .

اساتید بزرگ

این معلمان غالباً طرح کنندۀ دکترین و نظریه (یا نظریاتی) هستند که جنبه ای فرا فرقه ای و فرا دینی دارد . اندیشه ها و تعلیمات این اساتید به گونه ای است که در ابعاد مختلف زندگی و در ابعاد مختلف اجتماعی و تمدنی قابل تفسیر و تبیین و بسط پذیر است . به این افراد معلمان زندگی ، معلمان جهانی  و اساتید باطنی نیز گفته می شود . تعداد این اساتید بزرگ در هر دوره از زمان (و من جمله در دورۀ فعلی که آخرین دوره محسوب می شود) دوازده نفر می باشد.راما کریشنا ، مهربابا ، ساتیا سای بابا ، اشو راجنیش ،کریشنا مورتی ، ماها ریشی و ایلیا «میم» از جمله اساتید بزرگ محسوب می شوند .

آواتار

این کلمه به معنای حلول خداوند در قالب انسانی و تجسم عامل الهی می باشد . معادل این مفهوم در اسلام ، مقام خلیفة اللهی است و در فرهنگهای دینی و معنوی دیگر هم معادل همین مفهوم وجود دارد . آواتار ، قطب الهی و استاد اعظم و … مفاهیمی مشابه همدیگر هستند و به فردی اطلاق می شود که در رأس نظام اساتید حق قرار دارد . از دیدگاه اساتید ، آواتار (قطب الهی) در عصرکنونی در دسترس مردم قرار ندارد و این احتمال وجود دارد که هیچ یک از افرادی که با عنوان آواتار در ملاء عام ظاهر شده اند و با این عنوان فعالیت می کنند ، آواتار نباشند و تنها انعكاسی برای تداوم فعالیتهای آواتار اصلی باشند . شاید به دلیل وجود همین شایعات دربارۀ افراد احتمالی ، این عنوان مطرح شده است که به قطب الهی در سطح جهان ، ماهاآواتار (برترین و بزرگترین آواتار) گفته می شود . در بارۀ این فرد گزارشات و مستندات بسیاری وجود دارد که واسطۀ آنها اساتید بزرگ یا بعضی از اساتید کوچک می باشند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: