به عاقبت هر کار و چگونگی تجلی خواسته هایتان بی توجه باشید توجه خود را به عاقبت هر کار و شیوه تجلی خواسته هایتان معطوف نکنید بلکه …

توجه خود را به عاقبت هر کار و شیوه تجلی خواسته هایتان معطوف نکنید بلکه هنگام تجسم آمال و آرزوهایتان، صرفا احساسات خویش را مد نظر داشته باشید. شما هرگز نباید درصدد باشید که زمان و شیوۀ متجلی شدن آرزوهایتان را کنترل و نظارت کنید.

در تمام مدتی که این مراقبه را به دیگران آموخته ام، اغلب با پرسشهایی از این دست روبه رو بوده ام:

«اگر با پیروی از رهنمودهای شما این مراقبه را انجام دهم،آیا واقعا می توانم در این بخت آزمایی برنده  شوم؟»پاسخ من به این پرسش همواره چنین بوده است:«اگر در این بخت آزمایی برنده می شدی چه احساسی داشتی؟»پاسخ ها چیزی شبیه این عبارت بود:«خود را شاداب و سرحال و ایمن و خشنود حس می کردم.» و اکنون شما برای بکارگیری این اصل باید از چنین احساسی برخوردار باشید. تردیدی نیست که دستیابی به شادابی و ایمنی و خشنودی و سایر احساسات نیکو از طریق برد بلیت بخت آزمایی و یا چیزهایی از این دست پنداری باطل است.

نیروی متجلی ساختن خواسته ها را با تقاضا کردن از خدا و یا عالم هستی اشتباه نکنید. متجلی ساختن به معنای همکاری با دستگاه آفرینش و هماهنگی و همنوایی با هشیاری الهی و نیرویی است که در آن واحد در همه چیز از جمله شما وجود دارد. در واقع شما از آن چیزی که مایلید متجلی کنید جدا نیستید. شما آن هستید و آن شما. تنها یک قدرت بر جهان هستی حاکم است و شما به آن قدرت اتصال دارید. اگر دست نیاز به سوی خدا دراز کنید و از او بخواهید که بر طبق طرح و برنامه مشخص و زمان بندی شده شما، خواهش دلتان را برآورده سازد، در واقع این پندار نادرست را که خدا نیرویی جداگانه است تقویت و ترویج می کنید. برای درک این مطالب لازم است که بپذیرید که هوشیاری حاکم بر جهان هستی فاقد شخصیت فردی است. گرچه ممکن است درک این مفهوم، غیر متعارف و شاید هم دشوار باشد. اما صحبت درباره این مطلب آن را ملموس و قابل هضم می کند.

برداشتی از کتاب: معمار سرنوشت خود باشید (وین دایر)

http://nuredarun.mihanblog.com/post/13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: