دعا بدون قرباني نمي شود همانطور که بدست آوردن با از دست دادن همراه است.

دعا بدون قرباني نمي شود همانطور که بدست آوردن با از دست دادن همراه است. در دعا قرباني کن و بهترين قرباني ها چشم بستن بر وابستگي ها، داشتني ها و خواستني هاست. در ايام قديم خواستني ترين چيزي که مردم داشتند گاو و گوسفند بود و چون زندگي آنان به آن مي چرخيد و حکم اين بود که گوسفند قرباني کنيد . . . يحيي (ع) فرمود«قرباني مطلوب خداوند قلبهاي پشيمان و گريان و نرم است» قرباني بخشي از قيمتي است که بايدبپردازيد. آنکه با ايمان خود دعا مي کند ترديد خود را که به آن وابسته است قرباني کرده . . .
ا.م.ر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: