در روند شفا همه چیز سیال و روان، چون رودخانه در جریان است و تنها نجوایی که به گوش می رسد ، صدای آب است آب نه جامد و سخت است و نه چون گاز بی قید و پراکنده آب نمادی از تعادل است.

آب درمانی

در روند شفا همه چیز سیال و روان، چون رودخانه در جریان است و تنها نجوایی که به گوش می رسد ، صدای آب است

آب نه جامد و سخت است و نه چون گاز بی قید و پراکنده

آب نمادی از تعادل است.

احتمالا اکثر ما این تجربه را داشته ایم ، هنگامی که در کنار دریا ، رودخانه و با چشمه ای قدم زده ایم، از تماشا و گوش سپردن به صدای آب به وجد آمده و سرور خاصی را احساس کرده و یا از عظمت آن به تعمق فرو رفته ایم.به راستی این مظهر روشنایی و پاکی ، زیبا نیست؟پس چرا از راز شفابخش آن غافل شده ایم؟

آب درمانی شاید تنها درمانی است که بشر همیشه بدان واقف بوده…

آب هم در اسطوره ها و هم در علوم به عنوان سرچشمه نور در نظر گرفته شده. در یونان باستان چشمه های (کرموپله) و (اندپسیس) از نظر هراکلیوس مقدس بوده اند. در روم باستان چشمه های (تیبوس) و چشمه های گوگردی (آکوآ آبوله)مشهور بودند.در مصر باستان بسیاری از معابد در نزدیک چشمه های آب معدنی ساخته شده بودند و در خاورمیانه (هرود) برای درمان بیماری خود از چشمه(کالیر هو) استفاده می کرده است.

این عقیده از قدیم وجود داشته است که آب های شفابخش توسط یک حضور مقدس برکت داده شده اند. به طور نمونه(لورد) در فرانسه اولین بار در سال 1858 بعد از اینکه در آن حضرت مریم رویت شد مشهور گردید.حمام های (اسکافاتی ) در ایتالیا نیز زیارتگاهی از مریم مقدس دارند و درمان های نذهبی بعضا در کنار رودخانه های بزرگ انجام می شوند.رود (گنگ)،(جمنا)،و(ساراسواتی) در هند، رود فرات در عراق،(نیل) در مصر،(تیبر) در ایتالیا، رودهای (بردا) و (العاصی) در دمشق و رود اردن همه برای تطهیر و شفای بیماران مورد استفاده قرار می گیرند.

آب درمانی برای نخستین بار در دو کشور آلمان و سوئیس با استفاده از آب دریا و آب های معدنی گرم توسط دو دانشمند  به نام های کنایپ و کوان متداول شده است.آنها روش درمان با آب دریا را (تالاسوتراپی) نامیدند.

                                                                        پزشکی مکمل و درمان های موازی


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: