رویاها همان چیزی هستند که از نگاه انسان بوجود می آیند

رویاها همان چیزی هستند که از نگاه انسان بوجود می آیند پس بینش ها و اندیشه ها و روش های انسان است کلمات است. کلماتی که اندیشه ها را هم همان می سازد و اعمال و رفتار و حالات هم از اندیشه ها ناشی می شوند در اینجا رویاها، ذهنیات انسان است آنچه با نگاهش و در سرش می نویسد
استاد ایلیا «میم»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: