مشغولیت ها

مشغولیتهایی که امروز تو را مشغول کرده اند، ممکن است فردا تو را ترک کنند یا اگر تو زودتر دانا شوی، تو آنها را ترک کنی، پس آنها را آن چیزی که تو را از معنای زندگی ات باز می دارد و از حقیقت حیات ات محروم می کند، از امروز کنار بگذار.
استاد ایلیا.م.رام الله

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: