چند آرزو

اگر تو چند آرزوی بزرگ داشتی، هیچ آرزوی بزرگی نداری و هیچ یک از آرزوهایت بزرگ نیست چون فقط یک بزرگ است. کسی که چند آرزوی بزرگ دارد، موجودی پاره پاره و متفرق است و هر تکه آن یک چیز می خواهد. فقط کسی که به یکی بودن نزدیک شده قادر است یکی را و یک آرزوی بزرگ را بخواهد. کسی که چند چیز می خواهد هنوز اسیر چندگانگی است. 

ایلیا میم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: