شفا

آنگاه كه انسان به خداوند حي و قيوم تسليم مي‌شود همه زندگي او شفا مي‌يابد و او نه تنها از بيماري‌هاي ظاهري و باطني رهايي مي‌يابد بلكه همه چيز و تماميت وجود او بركت يافته است.تسليم الهي راز نوريافتگي است و اين نور الهيست كه زندگي مي‌آورد، مرگ را مي‌برد و بدي را مي‌زدايد.شفاي حقيقي در خدادرماني است نه درمان‌هاي ديگر. شيوه‌هاي ديگر درمان، شاخه‌هاي اين درخت شفا بخش‌اند.شاخه‌هايي كه اگر از اين درخت نوراني جدا شوند، خشكيده و بي‌اثرند و براي سوختن خوب‌تراند نه براي ساختن.
ایلیا میم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: