فیض خدا

دستت را فقط به طرف خدا دراز کن براي فيض خدا، و فيض بطلب، زيرا حق توست. آن‌چنان سؤال کن که فرزند از پدرش.
ساتيا ساي بابا

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: