Monthly Archives: January, 2012

شفا

آنگاه كه انسان به خداوند حي و قيوم تسليم مي‌شود همه زندگي او شفا مي‌يابد و او نه تنها از بيماري‌هاي ظاهري و باطني رهايي مي‌يابد بلكه همه چيز و تماميت وجود او بركت يافته است.تسليم الهي راز نوريافتگي است و اين نور الهيست كه زندگي مي‌آورد، مرگ را مي‌برد و بدي را مي‌زدايد.شفاي حقيقي …

Continue reading

سخنان سای بابا (1)

در بزنيد، درهاي لطف خدا به روي شما گشوده‌‌خواهدشد. در را باز كنيد، پرتوهاي خورشيد كه بيرون منتظر بودند به آرامي داخل خواهندشد و آنجا را از نور سرشار خواهندكرد. ساتيا ساي بابا

Continue reading

نظريه نگاه خلاق

 … «در سالهايي که گذشته، شناختم از خدا بر اين مبنا بوده که حقيقت همانطور تجربه مي‌شود که به آن نگاه مي‌کنيم، همانطور بر ما آشکار مي‌شود که آمادگي اش را داريم و همانطور آن را مي‌يابيم که امکان يافتنش را داريم. اين نظريه که يکي از بنيانهاي بينشي ام بوده است منشأ انديشه‌هاي بسياري …

Continue reading