سخنان مادر ترزا

در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ؛
چند مدرک دانشگاهی دریافت کرده ایم
چه مقدار از مادیان دنیا برای خود اندوخته ایم
چه کارهای بزرگی انجام داده ایم
سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :
من تشنه بودم ! تو مرا سیراب کردی ؟
من عریان بودم ! تو مرا پوشانیدی ؟
من بی خانمان بودم ! تو مرا اسکان دادی ؟
تشنه؛ ولی نه فقط تشنهِ آب بلکه تشنه محبت.
عریان؛ نه فقط از برای لباس بلکه عریان از عزت و احترام.
بی خانمان؛ ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی
بنابراین، جسورانه عشق بورز، احترام کن و بپذیر.
مادر ترزا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: