رویا (3)


اعتقاد رويا بينان كهن بر اين است كه « زندگي انسان را روياهاي او مي سازند و زندگي ما در اين دنيا، نتيجة روياهايي است كه مي بينيم و مي سازيم » مطابق اين قانون مي توان نتيجه گرفت كه با تغيير روياها بتوان تغييراتي واقعي را در زندگي بوجود آورد.
استاد ایلیا «میم»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: