خدمت

خدمت به انسان، خدمت به خدا است، چرا که او در هر انسان و هر موجود زنده، در هر سنگ و هر کنده درخت وجود دارد ».
«اگر شما به هم نوع خود که هم شهری و خویشاوند زنده شما با احساس، بر انگیزش و غرایض مشابه هستند و خدمت شما را با لبخندی حاکی از قدرشناسی می¬پذیرند خدمت نکنید، پس چگونه می¬توانید به-خداوند خدمت کنید که ماورای شما، متفاوت، بسیار قدرتمند و اسرار آمیز است؟ خود را آموزش دهید که با خدمت به¬انسان، به¬خداوند خدمت کنید، چراکه خداوند در قلب هرکس قرار دارد».
ساتیا سای بابا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: