بهشت را در دنیا تجربه کنید


خداوند که قادر متعال، دانای کل، عشق بیکران، رحم و شفقت بیکران و سرور بیکران است درون همه شما وجود دارد. همچنین در شما تمام جنبه های ظاهرا متضاد این صفات نامحدود نظیر ناتوانی، جهل، شهوت، ظلم، عذاب و غیره نیز وجود دارند. آنکه طالب خداست مهر و از خود گذشتگی را در خود پرورش می دهد. آنکه در پی سایه های زودگذر (امیال و آرزوها ) می باشد خودخواهی، حرص و نفرت را در خود پرورش می دهد. اولی آورنده صلح در کره زمین است و دومی جنگ و تخریب. آرزوها و خواست های نامعقول و غیر ضروری را کنار بگذارید تا بهشت را در دنیا تجربه کنید.
در حال حاضر شما بعنوان روح از خدا و سرور خدا بی خبرید. ذهن شما مطابق با کشته اعمالتان یا در عذاب است و یا خوشحال. ذهن را رها کنید تا به هستی حقیقی خود تغییر ماهیت یابید.
مهربابا
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: