سخنان مهربابا (1)


اگر روحی را دوست بدارید مانند این است که زندگی او را به زندگی خویش افزوده اید. بدینسان زندگانی شما وسعت می یابد و شما در دو مرکز خواهید زیست. اگر تمام دنیا را دوست بدارید در تمام دنیا خواهید زیست.
مهربابا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: