تعلیم یکی (قسمت اول)

قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن ميتوان نشان داد.
هر چيزي را با تمام وجودت دوست داشته باشي براي تو خواهد بود و به زندگي تو خواهد آمد.
وقتي «يكي» (1) را ميخواهي، بيچاره ميشوي و چارهاي جز آن يكي نداري.
اين بيچارگي نشانهاي از خواستن يكي است.
اگر غير از يكي چاره ديگري داشتي، خودت را بازي دادهاي.
تنها كسي عبور ميكند و مييابد كه يك راه و فقط يك راه در پيش دارد. كسي كه چند راه دارد هرگز عبور نميكند و هرگز نمييابد. او براي هميشه سرگردان ميماند.
وقتي بدون يكي تصور زندگي محال شد، آنگاه نشانهاي از ملحق شدن تو به يكي پديدار شده است و پيوند جاودانه با يكي رخدادني ست.
و اگر زندگي بدون يكي قابل تصور باشد، همان زمان، ختم رابطه تو با يكي رقم ميخورد و دير يا زود نمايان ميشود.
يكي با چيزي هم عرض نميشود و در كنار چيزي قرار نميگيرد پس كسي كه ميگويد يا يكي يا چيز ديگر، تنها ممكن است به خيال يكي برسد نه خود آن.
در برخورد با يكي بگذار همه پل‌هاي پشت سرت بشكنند زيرا بيشترين ضربهپذيري تو كه نشاني از اعتمادپذيري تو است از عشق تو خبر ميدهد.
خودت را با يكي بيچاره كن كه همه چارههاي زندگي در يكيست و بيرون از آن خبري نيست.
خودت را در يكي نابود كن كه هيچ نابودي و ويراني در يكي راه ندارد.
خود را در يكي تحقير كن كه چون يكي بسيار بزرگ است هر حقارتي در او به بزرگي بدل ميشود و هر بزرگي در او خوار ميشود.
يكي را از دست نده چون همه چيز را از دست دادهاي. حتي همه جهان در برابر يكي هيچ است و پوچ.
… و تو براي برخورداري از زندگي حقيقي او را، آن يكي را درياب و تسليم يكي باش.
از يك راه برو و از يك راهبر تبعيت كن و به يكي وفادار باش.
به يكسو نگاه كن و يك صدا را بشنو.
يكي را ببين و يكسان ببين. يك تعليم را به ياد داشته باش و همه را از ياد ببر…
معشوق تو يكيست.
گمشده تو يكيست، جز او را نجو و نخواه.
به يك قانون عمل كن و به يكي اتكاء داشته باش.
يك تعليم بزرگ از همه تعاليم كوچك خوبتر است.
همه خدايان مرده در برابر يك خداي زنده، پوچ و ناچيزند.
يك انسان يگانه بزرگتر از همه انسان‌هاي عالم است.
اگر يكي را بداني، همه را دانستهاي. اگر يكي را يافتي همه را يافتهاي و اگر يكي را داشتي همه را داشتهاي.
او را بدان و او را بياب و او را داشته باش.
او يگانه معلم زندگيست و يگانه مولاي تو. او… روح خداست.
هر كه از او آموخت و به او آميخت، زنده شد و از زندگي سرشار گشت.
قلب خود را بگشا و بگذار او به روحات بيايد و تاريكيهاي مرگبار درونت را بزدايد.
درونت را تنها با او پر كن تا او تو را از خود پر كند. او يكيست اما روح آسمان‌ها و زمين در اوست. پس آنكه با او يكيست با آسمان‌ها و زمين در يگانگيست.

برگرفته از کتاب آمین جلد1 ـ اثر ايليا «ميم»
انتشار اول در نشريه علوم باطني شماره 4 و5

(1) منظور از يكي، اشاره به خداوند زنده و حاضر است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: