هر چیزی می تواند نور باشد!


بیش از پنجاه سال پیش پروفسور هیگس باسون و چند تن دیگر از دانشمندان فرضیه ای را ارائه دادند که طبق آن هر اتمی عاملی دارد که باعث سنگینی و وزن دار شدن آن اتم می گردد. این عامل، ذره خدا یا ذره هیگس نامیده شد.هیگس اعتقاد داشت که اگر این ذره از اتم ها جدا گردد، اتم ها بقدری سبک می شوند که می توانند با سرعتی معادل سرعت نور حرکت کرده و مانند نور رفتار کنند.از این رو همه چیز می تواند مانند نور رفتار کرده و آنچه ما بعنوان ماده می شناسیم دیگر وجود نخواهد داشت (همه چیز نور خواهد بود)
به همین ترتیب دانشمندان اعتقاد دارند که در ابتدا ماده از نور(انرژی تابشی) بوجود آمده است.حدود 13.7 بیلیون سال پیش بیگ بنگ باعث شد تا انرژی تابشی عظیمی به همراه ذرات بی وزن، فوران کنند.ثانیه ای بعد که جهان شروع به سرد شدن کرد، ذرات بی وزن توسط ذره خدا یا ذره هیگس وزن و سنگینی یافتند و سپس از تجمع در کنار هم ماده را ساختند.
در حال حاضر جمعی از سه هزار پژوهشگر و دانشمند این ذره را کشف کرده اند. این اکتشاف جدید با تئوری هیگس باسون تطبیق دارد اما پژوهشگران معتقدند که برای مقایسه خصوصیات این ذره با آنچه طبق تئوری آمده نیاز به مطالعه بیشتر دارند.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=higgs-cern-lhc-discovery
http://www.telegraph.co.uk/science/large-hadron-collider/9372661/What-is-Higgs-Boson-the-God-Particle.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: