معنای اُم

اُم صدای ارتعاش کیهان است. تمامی کیهان در حال ارتعاش است. همه ی سلول ها در حال ارتعاش هستند. در واقع، تمامی عالم چیزی به غیر از صدای ارتعاشات نیست. ارتعاش بنیادی در کاینات، یک زمزمه است. و حاصل جمع ارتعاش کیهانی نیز یک زمزمه است. در این بین، قطعات کوچک تری وجود دارد. تمامی واژه ها و تمامی زبان ها و تمامی اصواتی که به وسیله ی انسان و یا حیوان و یا حتی ماشین آلات به وجود می آیند، قسمت های کوچک تر این زمزمه ی کیهانی را تشکیل می دهند. بدون وجود آن زمزمه، هیچ چیزی وجود نخواهد داشت و برای بیان آن زمزمه، به یک کلمه نیاز است. اُم نزدیک ترین کلمه برای تجلی آن زمزمه ی کیهانی است. کلمه ی اُم در اقع خود آن زمزمه نیست، بلکه نام آن زمزمه است.
این لحظه طلایی/ سات چید آناندا
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: