Monthly Archives: November, 2013

نجات روح مهمتر است یا نجات جسم

نجات روح   وقتی روح تو در جهنم باشد و گرفتار رنج و فشار و تنهایی، چه فایده كه حتی اگر جسم تو در بهشت باشد. آنگاهی كه در حال مرگی و بیماری و ناتوانی تو را در خود گرفته است همه گنج‌ها و ثروت‌های این دنیا به چه كارت می‏آیند؟ با وجود همه نعمت‌ها …

Continue reading

مجموعه داستان های الاهیسم

داستان های الاهیسم به روایت ال یاسین   این داستان ها شامل مجموعه ای است كه بر اساس رؤیاهای بنیادی و نمادهای اسطوره ای شكل گرفته و هر كدام از داستان ها علاوه بر مفاهیم پایه و مشترك، نظیر تسلیم و خدمت به خداوند، عشق الهی، توجه به خداوند و از خود گذشتگی برای خدا، …

Continue reading

آیا ما بیشتر فکر نجات بشریت هستیم یا خدا؟

مانند بی مانند برای آن كه مثل خداوند (بی همتا) باشیم می بایست مانند او رفتار كنیم. فعل الهی دارای ابعاد گوناگونی است. از یك جنبه تصور كنیم اگر خداوند در شكلی انسانی مجسم می شد چگونه رفتار می كرد؟ ایا او به فكر نجات بشریت و تعلیم و هدایت آنان نبود؟ آیا فقط به …

Continue reading

در طول تاریخ بشریت هرگز كسی با “خودخواهی و خود بینی” هدایت نشده

خود خواهی یا خدا خواهی   در طول تاریخ بشریت هرگز كسی با “خودخواهی و خود بینی” هدایت نشده و حضور حقیقت را در نیافته. هیچ كس با پرداختن به خود و در جهت خواسته های خود حركت كردن، به وصول حق و  اتصال به خداوند نائل نشده است. پیامبر خدا چنین می فرماید: “هركس …

Continue reading